PSRM

PROGRAMUL POLITC AL PARTIDULUI POLITIC „PARTIDUL SOCIALIȘTILOR DIN REPUBLICA MODLOVA”

A P R O B A T

în redacție nouă

în cadrul celui de-al XVII-lea Congres din 18 decembrie 2021

 

  

ECHITATE! STATALITATE! DEZVOLTARE!  

Au trecut 30 de ani din momentul apariției pe harta politică a lumii a statului independent – Republica Moldova. În această perioadă, societatea moldovenească s-a confruntat cu cele mai dificile provocări. Conflictul militar de pe Nistru provocat de acțiunile nechibzuite ale politicienilor a dezbinat Moldova. Experimentele social-economice inumane ale guvernărilor care s-au tot perindat, dar și corupția, au provocat pierderea potențialului economic, sărăcirea majorității covârșitoare a populației, migrația în masă a cetățenilor țării peste hotare.

Clasa politică, reprezentanții căreia au profitat cu obrăznicie de necazurile și sărăcia poporului, nu a reușit să-și îndeplinească sarcina principală: să asigure un trai decent cetățenilor țării, să consolideze societatea în jurul ideii de edificare a unui stat independent și suveran, Moldova. Ba mai mult, adesea, politicienii au venit cu declarații provocatoare de a lichida independența Moldovei, de a distruge identitatea etnoculturală a poporului moldovenesc.

În toți acești treizeci de ani, acționând conform principiului „dezbină și stăpânește”, politicienii au distrus unitatea noastră civică în mod conștient și intenționat. În rezultatul acestor acțiuni criminale societatea noastră a fost dezbinată pe criteriu național, lingvistic, regional.

În toți acești ani, schimbarea guvernării a însemnat schimbarea cursului politic al țării. Drept urmare, statul așa și nu a reușit să propună populației un model de dezvoltare social-economică durabilă și planificată, să creeze mecanisme sigure care ar garanta viitorul țării. Noi am pierdut deja mai multe generații de populație activă din punct de vedere economic care au preferat să lucreze peste hotarele Moldovei și să aducă beneficii altor state.

 

Noi trebuie să stopăm această degradare continuă! 

Noi suntem obligați să redăm cetățenilor speranța, iar țării – viitorul meritat!

Conștientizând responsabilitatea pentru soarta Patriei noastre, noi, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, lansăm astăzi o nouă etapă a luptei pentru viitorul Republicii Moldova.

Noi, socialiștii, propunem un Nou curs care va asigura dezvoltarea durabilă a
Republicii Moldova în beneficiul fiecărui cetățean al țării. 

Idealul politic al Noului curs al PSRM constă în edificarea unei societăți responsabile social în Republica Moldova.

 

  

O SOCIETATE RESPONSABILĂ SOCIAL:

  

Echitate! Statalitate! Dezvoltare!

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova este un partid național social-patriotic. Obiectivele noastre principale sunt: apărarea intereselor poporului, edificarea unei societăți echitabile, dezvoltate și armonioase în cadrul unui stat unic, independent și puternic. Majoritatea cetățenilor țării noastre împărtășește aceste principii.

Scopul nostru principal constă în edificarea unui stat social cu menținerea fundamentelor tradiționale ale societății. 

Sloganul nostru este – Echitate, statalitate, dezvoltare!

  

Echitate 

Principiile echității sociale și a solidarității constituie mecanismele principale de edificare a unei societăți armonioase unde redistribuirea veniturilor este realizată în baza principiului de garantare a unui trai decent pentru fiecare cetățean, iar cele mai vulnerabile categorii de cetățeni beneficiază de o atenție deosebită.

În realizarea acestor obiective, noi ne bazăm totalmente pe propria noastră experiență de guvernare a țării, dar, totodată, aplicăm în mod creativ modelele de dezvoltare de succes, inclusiv modelul „socialismului scandinav” și al „socialismului cu specific chinez”. Socialismul moldovenesc presupune păstrarea și promovarea propriilor tradiții și valori. Familia, credința și comunitatea sunt concepte sfinte care unifică majoritatea societății multinaționale moldovenești.

Voința poporului este sacră și constituie fundamentul suveranității. Puterea poporului realizată prin exprimarea voinței este un semn al unei democrații veritabile. Cele mai importante probleme ale unei societăți trebuie să fie soluționate în cadrul unor referendumuri naționale și locale. Democrația directă și controlul din partea poporului asupra guvernării vor contribui la consolidarea suveranității și sporirea eficienței administrației publice.

Păstrarea tradițiilor și respectarea patrimoniului.

Valorile familiale, respectul față de persoanele în etate, protecția maternității și a copilăriei, angajamentul față de morala creștină și etica tradițională sunt componentele spirituale principale ale poporului nostru. Suntem obligați să păstrăm cu grijă și să transmitem generațiilor noi acest patrimoniu care a ajuns la noi de-a lungul secolelor. Consolidarea majorității societății noastre în jurul acestor principii constituie una dintre misiunile noastre principale.

 

Statalitate 

Moldova a fost, este și va fi de-a lungul secolelor! Istoria multiseculară a poporului moldovenesc și a statalității moldovenești constituie o sursă de inspirație pentru consolidarea și dezvoltarea țării noastre independente și puternice – Republica Moldova. Statalitatea și independența țării – principii pe care nu avem dreptul să le compromitem. Partidului Socialiștilor este devotat principiului patriotismului și este pregătit să unească societatea în lupta pentru păstrarea și consolidarea statalității moldovenești, a identității moldovenești, a limbii moldovenești.

Neutralitate și deschidere. Coexistența pașnică și prietenoasă cu alte state și popoare, neutralitatea militară fermă și cooperarea social-economică extinsă cu țările din întreaga lume – este singura cale posibilă pentru dezvoltarea cu succes a țării noastre. Particularitățile sociale și cele istorice nu-i permit Moldovei să devină ostaticul unei politici externe unilaterale. Promovarea unei politici externe deschise este unul dintre principiile de bază ale politicii noastre.

Unitatea țării, dezvoltarea regiunilor.  Divizarea teritorială și dezbinarea regională a Republicii Moldova împiedică în egală măsură dezvoltarea funcțională a țării. Unificarea pașnică a celor două maluri, soluționarea tuturor problemelor care s-au acumulat și implementarea unei agende unice de dezvoltare în condițiile unui stat unic este singura cale posibilă. De rând cu consolidarea independenței economice a regiunilor, acest lucru va oferi un impuls semnificativ pentru fortificarea și dezvoltarea statului nostru.

 

Dezvoltare 

Suveranitate economică și diversificare. O economie puternică și dezvoltată – înseamnă o economie independentă și bunăstarea populației. Noi suntem pentru dezvoltarea tuturor formelor de proprietate și o economie diversificată. Pentru încurajarea activităților de antreprenoriat și creșterea semnificativă a rolului statului în economie.

Rolul decisiv al statului. Participarea investițională și de încurajare a statului și a resurselor publice în sectoarele strategice ar putea deveni o locomotivă pentru modernizarea economiei. Un rol foarte important al statului, de rând cu crearea infrastructurii și asigurarea unor condiții pentru o concurență echitabilă, este de a proteja și de a stimula dezvoltarea industriilor și serviciilor din Moldova, în primul rând, în domeniul agriculturii.

Economie inovatoare și potențialul uman. În secolul XXI și în condițiile unui deficit de resurse proprii, noi considerăm drept prioritate dezvoltarea în Moldova a unor domenii moderne, cum ar fi industria și serviciile IT. Poporul harnic și talentat- este resursa noastră de bază.

 

 

 

10 OBIECTIVE DE BAZĂ ALE PROGRAMULUI PSRM

 

 1. Statalitate și neutralitate
 2. Identitate moldovenească, memorie istorică și valori tradiționale
 3. Economie avansată
 4. Un stat pentru oameni și echitate socială
 5. Politică externă echilibrată, în interesul cetățenilor țării și al statului. Relații de parteneriat cu Estul și cu Vestul
 6. Pace interetnică și reîntregirea țării. Soluționarea politică atotcuprinzătoare și durabilă a conflictului transnistrean
 7. Aparat de stat eficient
 8. Combaterea corupției și apărarea drepturilor omului
 9. Regiuni dezvoltate, orașe și sate confortabile
 10. O țară ecologică

 

 

 

 

 1. STATALITATE ȘI NEUTRALITATE

 

Statalitate 

Partidul protejează statalitatea, identitatea, istoria, cultura moldovenească și valorile tradiționale ale poporului moldovenesc. PSRM este pentru limitarea prin lege a activității partidelor și mișcărilor politice care pledează pentru lichidarea statalității
Republicii Moldova.

 

Păstrarea independenței 

Asigurarea independenței veritabile și atotcuprinzătoare a Republicii Moldova este obiectivul strategic principal al Partidului Socialiștilor. Noi pledăm pentru modificarea articolelor din Constituție astfel ca să nu fie permisă desfășurarea referendumului pentru lichidarea independenței Republicii Moldova.

 

Independență veritabilă 

PSRM se pronunță pentru exercitarea suveranității naționale autentice și a puterii poporului prin intermediul organelor sale reprezentative, definite în Constituția Republicii Moldova. PSRM se pronunță pentru limitarea influenței agenților străini asupra politicii țării, urmând exemplul țărilor democratice, inclusiv a SUA, Federației Ruse și Uniunii Europene.

 

Unitatea poporului 

PSRM are convingerea că toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de limba vorbită, apartenență etnică și locul de trai, reprezintă un singur popor și constituie bogăția principală a țării. Menținerea legăturilor cu diaspora, susținerea și atragerea în viața social-economică și cea politică a țării a conaționalilor noștri, care trăiesc temporar sau permanent peste hotarele țării,  este una dintre cele mai importante sarcini ale statului.

 

Consolidarea și dezvoltarea statutului de neutralitate permanentă 

PSRM pledează pentru consolidarea și dezvoltarea statutului de neutralitate permanentă a Moldovei, în conformitate cu Constituția Republicii Moldova.

Neutralitatea permanentă a Republicii Moldova înseamnă interzicerea categorică a participării la diferite blocuri militare și operațiuni sub egida acestora. Moldova nu va prieteni cu unele țări împotriva altora. Moldova stabilește relații de prietenie cu toate statele.

PSRM consideră necesară adoptarea Rezoluției Adunării Generale ONU privind recunoașterea și respectarea neutralității permanente a Republicii Moldova după exemplul altor țări și a Acordului cu marile puteri privind garanțiile de neutralitate permanentă a Republicii Moldova.

 

 

 1. IDENTITATE MOLDOVENEASCĂ, MEMORIE ISTORICĂ ȘI VALORI TRADIȚIONALE

 

Identitate moldovenească

PSRM pledează pentru păstrarea în Constituție a denumirii limbii moldovenești în calitate de limbă de stat. Limba moldovenească este denumirea istorică a limbii noastre. Așa o numeau părinții noștri, bunicii și străbunicii. Limba moldovenească trebuie să renască și să-și restabilească rolul în viața țării, ea exprimă sufletul și cultura poporului nostru.

PSRM se pronunță pentru popularizarea studierii limbii moldovenești. 

PSRM pledează pentru revenirea disciplinei „Istoria Moldovei” în programul școlar. Copiii trebuie să studieze istoria propriei țări, care ar insufla dragoste pentru țară și
istoria sa. Standardele moderne, valorile culturale și patriotismul trebuie să stea la baza politicii de stat în domeniul educației și culturii.

PSRM  este pentru instituirea legislativă a simbolurilor istorice naționale moldovenești. 

PSRM este împotriva denaturării istoriei și pentru păstrarea memoriei istorice a rolului țării noastre în statornicirea civilizației europene contemporane, inclusiv a faptului că suntem un popor care a învins în Marele Război pentru Apărarea Patriei și în cel de-al Doilea Război Mondial. Victoria asupra fascismului este parte a identității noastre. Noi insistăm asupra sărbătoririi Zilei Victoriei pe 9 Mai și a Aniversării Eliberării Moldovei de cotropitorii fasciști pe 24 august.

PSRM este pentru reevaluarea pensiilor veteranilor tuturor războaielor din contul redistribuirii mijloacelor disponibile, precum și pentru identificarea unor fonduri suplimentare.

PSRM se pronunță pentru adoptarea unor legi care înăspresc pedeapsa pentru profanarea monumentelor istorice și încurajează activitățile de protecție și restaurare a acestora.

 

Valorile tradiționale

PSRM se opune impunerii față de societate a „ideologiei de gen”. „Ideologia de gen” denaturează înțelegerea diferențelor naturale dintre sexe, contravine modelelor tradiționale, rolului bărbatului și al femeii.

PSRM se pronunță în apărarea valorilor creștine tradiționale și intenționează să dezvolte cooperarea cu organizațiile obștești, care reunesc țările ortodoxe din lume, cum ar fi: Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei, Fondul Internațional al Unității Popoarelor Ortodoxe și alte organizații. 

PSRM este devotat principiului libertății de religie și a dreptului la opiniile laice al cetățenilor în ceea ce privește educația și dezvoltarea spirituală, fapt ce corespunde tradițiilor multiseculare ale Moldovei ca parte a Comunității Europene.

 

 

 1. ECONOMIE AVANSATĂ

 

Rolul activ al statului în economie

PSRM se pronunță pentru consolidarea reglementării de stat a economiei. Economia de piață modernă trebuie să fie sub controlul rațional al statului pentru a evita crizele economice, șocurile sociale și redistribuirea inechitabilă a bunurilor în societate.

PSRM pledează ca domeniile strategice ale economiei să fie sub controlul statului. Cele mai mari întreprinderi (Uzina Metalurgică, Centrala Termoelectrică de la Cuciurgan, Calea Ferată, Portul Internațional Liber Giurgiulești, Termoelectrica) stau la baza viitoarei relansări economice a Statului Moldovenesc unificat. 

PSRM pledează pentru dezvoltarea activă a industriilor moderne de înaltă tehnologie, bazate pe știință și cu un nivel înalt de valoare adăugată.

PSRM pledează pentru crearea unor condiții care ar minimiza sectorul tenebru. Implementarea unei politici sociale eficiente este posibilă doar având o economie durabilă, bazată pe o industrie și servicii dezvoltate. Moldova trebuie să tindă spre o independență alimentară, să mențină nivelul calității, să protejeze întreprinderile mici și să încurajeze inițiativele de producție.

Pentru a asigura dezvoltarea avansată a industriei și sporirea contribuției sale la creșterea economică, PSRM propune „Strategia de reindustrializare a economiei”. Aceasta include două direcții principale: Modernizarea și reutilarea industriei și promovarea pe piețele de desfacere a întreprinderilor existente, specializate în prelucrarea materiei prime agricole locale, producția materialelor de construcție, îmbrăcăminte, încălțăminte și altor mărfuri.

PSRM pledează pentru crearea de noi întreprinderi și tipuri de producție industrială, cu sprijinul și participarea directă a statului la implementarea proiectelor investiționale.

PSRM pledează pentru relansarea complexului agroindustrial competitiv al economiei în cadrul întreprinderilor private.

PSRM se pronunță pentru crearea parcurilor industriale pe întreg teritoriu al Moldovei. 

PSRM este împotriva vânzării terenurilor agricole cetățenilor străini. Terenurile agricole pot fi doar în proprietatea cetățenilor Moldovei și a întreprinderilor care sunt înregistrate și activează în țara noastră. Pământul fertil este patrimoniul național al Moldovei și trebuie să aparțină poporului Moldovei.

PSRM pledează pentru crearea Fondului investițional de stat, care va avea drept obiectiv principal finanțarea proiectelor investiționale în sectorul real al economiei și în domeniul infrastructurii. Mijloacele Fondului se vor forma, în special, din resursele bugetare, emiterea și plasarea pe piața internă a hârtiilor de valoare investiționale ale statului, atragerea de fonduri de la organizațiile financiare internaționale, investitorii privați autohtoni și străini.

PSRM pledează pentru crearea unei bănci de investiții de stat, care va avea drept scop creditarea prioritară a sectorului real al economiei, ceea ce va avea un impact semnificativ asupra activității investiționale și va contribui la modernizarea tehnologică a economiei.

PSRM consideră că pentru soluționarea obiectivelor de dezvoltare economică este necesară diversificarea cooperării financiare internaționale. În afară de interacțiunea tradițională a țării noastre cu FMI, BERD și Banca Mondială, PSRM pledează pentru cooperarea cu Uniunea Economică Eurasiatică, Banca Eurasiatică de Dezvoltare, cu Republica Populară Chineză, Banca Asiatică de Investiții pentru Infrastructură și alte organizații internaționale.

PSRM se pronunță pentru susținerea de către stat a producătorilor autohtoni, cărora li se vor acorda mai multe beneficii.

PSRM consideră că finanțarea agriculturii de către stat pe termen mediu trebuie să fie majorată de câteva ori. 

PSRM pledează pentru stimularea agriculturii prin extinderea practicilor de subvenționare a creditelor, dar și focusarea asupra produselor cu valoare adăugată înaltă.

PSRM se pronunță pentru elaborarea și implementarea unor programe speciale de susținere a producției agricole în caz de secetă și calamități naturale.

PSRM este pentru susținerea cooperării agricole, acordarea creditelor preferențiale pentru procurarea tehnicii și utilajelor agricole.

PSRM pledează pentru acordarea subvențiilor de stat și atragerea investițiilor străine în crearea unor linii de producere înalt tehnologizate în sectorul agrar.

PSRM pledează pentru implementarea programului de stat de dezvoltare a sistemelor de irigare. 

PSRM se pronunță pentru elaborarea și implementarea măsurilor de sprijin pentru crearea unor hub-uri agricole și clustere mari, care vor uni într-un lanț valoric producătorii agricoli, întreprinderile de procesare, comerț și prestatoare de servicii.

 

Dezvoltarea turismului 

PSRM consideră o prioritate dezvoltarea tuturor tipurilor de turism intern în Moldova. În cadrul Programului Național „Harta etnografică a Moldovei” va fi inițiată crearea și dezvoltarea companiilor de turism intern bazate pe culturile etnice ale popoarelor Moldovei. 

În localitățile moldovenești, ucrainene, găgăuze, bulgare, rusești și alte așezări vor fi  create Complexuri turistice și muzeale, care vor familiariza locuitorii și oaspeții Moldovei cu caracteristicile etnice, tradițiile, meșteșugurile populare și bucătăria națională a popoarelor Moldovei. În implementarea acestui program vor fi implicate întreprinderile din domeniul HoReCa, care vor beneficia de înlesniri fiscale și toate condițiile necesare pentru realizarea proiectului.

Pentru fiecare raion al Republicii Moldova va fi elaborat un program turistic special.

 

Sectorul IT și digitalizarea 

PSRM consideră că digitalizarea trebuie să devină un motor al transformării economiei și a principalelor sfere de viață ale societății moldovenești. Statul este obligat să creeze condiții atractive pentru transferul tehnologiilor și dezvoltarea sectorului IT în țară.

PSRM pledează pentru elaborarea și implementarea programului de stat „Moldova digitală” – de la implementarea pe scară largă a serviciilor publice digitale, la instruirea cadrelor care ar contribui la extinderea sferelor de aplicare a produselor digitale în administrația publică. Digitalizarea administrației publice va reduce semnificativ povara birocratică, corupția, va simplifica furnizarea de servicii publice populației și mediului de afaceri.

Va fi efectuată digitalizarea în construcție, industrie, agricultură, economie urbană, sectoare de transport și financiare, educație și asistență medicală, ceea ce va duce la schimbări calitative în activitatea sectoarelor, la sporirea calității și la accesibilitatea produselor și serviciilor furnizate.

Statul va sprijini financiar proiecte de elaborare și implementare a tehnologiilor digitale, va atrage fonduri de la investitorii autohtoni și locali.

Va fi creat un sistem de „educație digitală”, care va presupune alfabetizarea și dezvoltarea competențelor digitale a diferitelor categorii ale populației, instruire în domeniul tehnologiei informaționale, programare, instruire sectorială specifică pentru digitalizarea diferitelor industrii.

 

 

 1. UN STAT PENTRU OAMENI ȘI ECHITATE SOCIALĂ

 

Protecția socială a cetățenilor 

PSRM este convins că edificarea unui stat social este o necesitate obiectivă și principala condiție pentru dezvoltarea durabilă a societății moderne, inclusiv în
Republica Moldova.
PSRM consideră că orice guvern, în activitățile și programul său, trebuie să fie ghidat de interesele cetățeanului.

PSRM se pronunță pentru executarea strictă a tuturor obligațiilor sociale ale statului în domeniile salarizării și ocupării forței de muncă; sănătății; educației; științei și culturii; protecției sociale a pensionarilor, veteranilor, persoanelor cu nevoi speciale, familiilor cu venituri mici; sfera locativ-comunală.

PSRM vede viitorul statului moldovenesc în responsabilitatea reciprocă a statului și a cetățenilor pentru eficacitatea guvernării și atingerea unui nivel înalt de trai în
Republica Moldova.

PSRM se pronunță pentru asigurarea veniturilor populației nu mai jos de nivelul minimului de existență.

PSRM pledează pentru revenirea la sistemul de compensații nominative pentru unele categorii de cetățeni și simplificarea procedurilor birocratice în procesul de prestare a acestora.

PSRM susține indexarea regulată a tuturor plăților bănești, inclusiv a îndemnizațiilor de îngrijire a copilului, cu avans față de rata inflației.

 

Protecția omului muncitor 

PSRM apără interesele muncitorilor și ale păturilor social-vulnerabile.

PSRM consideră că forța de muncă calificată trebuie remunerată în mod adecvat, menținând în același timp eficiența acesteia.

PSRM pledează pentru crearea unui mecanism de parteneriat social pe piața muncii bazat pe negocierile trilaterale permanente a sindicatelor, patronatelor și statului.

PSRM consideră necesar facilitarea accesului la angajare pentru persoanele cu nevoi speciale, consolidarea luptei împotriva oricărei discriminări legate de dizabilitate și sănătate.

PSRM pledează pentru acordarea unui sprijin din partea statului la angajarea tinerilor specialiști, a persoanelor cu nevoi speciale, a părinților cu copii mici.

PSRM militează pentru o creștere dinamică a salariilor angajaților din diferite sfere sociale.

 

Grija față de familie 

PSRM se pronunță pentru adoptarea Legii privind capitalul matern și majorarea îndemnizației lunare pentru îngrijirea copilului.

PSRM pledează pentru o politică activă de susținere a familiilor tinere, creștere a natalității și protecția familiei.

PSRM pledează pentru plata salariului social pentru unul din părinții din familiile social vulnerabile cu trei sau mai mulți copii. PSRM susține creșterea cuantumului alocației pentru tinerii absolvenți care aleg să muncească în mediul rural, precum și extinderea categoriilor de beneficiari.

Sprijinul ar trebui să includă, de asemenea, asigurarea cu locuințe a tinerilor bugetari de la sate și orașe mici, programe ipotecare cu rate scăzute ale dobânzii pentru tinerii angajați la stat, perioadă extinsă de rambursare a împrumutului și amânarea achitării plății.

PSRM pledează pentru un program de locuințe sociale pentru familiile tinere, cu dobânzi ipotecare plătite de stat în funcție de numărul de copii, pe o perioadă de cel puțin 30 de ani.

PSRM pledează pentru susținerea familiilor în care există copii cu nevoi speciale, prin majorarea alocațiilor sociale până la minimul de existență și dezvoltarea serviciilor de asistență socială.

PSRM pledează pentru îmbunătățirea sistemului de tutelă și protecție a copiilor.

 

Educație. Știință. Sport. 

PSRM se pronunță pentru creșterea rolului învățământului profesional tehnic pentru a satisface cererea economiei în specialiști calificați în domeniul producției, serviciilor, agriculturii.

PSRM se opune optimizării școlilor. În fiecare localitate, în care există cel puțin 20 de copii de vârstă preșcolară, este necesar de deschis o instituție preșcolară.

PSRM pledează ca profesia de profesor de școală să devină una dintre cele mai remunerate din țară. Considerăm că este necesar să fie majorate salariile și nivelul garanțiilor sociale pentru cadrele didactice.

PSRM este pentru debirocratizarea sistemului educațional, reducerea la minimum a rapoartelor metodice și universitare. Sarcina profesorilor și educatorilor este de a învăța, nu de a scrie rapoarte.

PSRM se pronunță pentru majorarea numărului de locuri finanțate din buget pentru studii universitare în corespundere cu comanda de stat și solicitarea economiei.

Considerăm că este necesar să garantăm primul loc de muncă pentru absolvenții care au făcut studii finanțate de buget.

PSRM pledează pentru alocarea de fonduri bugetare pentru granturi oferite absolvenților care au decis să-și creeze propria afacere.

PSRM se pronunță pentru asigurarea unei burse decente pentru studenți.

PSRM susține reformarea Academiei de Științe a Moldovei și elaborarea unui mecanism clar de integrare a științei academice, comunității universitare, dezvoltării tehnologice și industriale pentru formarea unui mediu inovativ complet.

PSRM se pronunță pentru promovarea sectorului strategic de cercetare și inovare prin majorarea semnificativă a bugetului de stat pentru cercetare.

PSRM pledează pentru dezvoltarea sportului de masă. Considerăm că este necesar să acordăm o atenție sporită  formării corpului de antrenori.

 

Sprijin pentru persoanele în etate 

PSRM se pronunță pentru reducerea vârstei de pensionare: până la 62 de ani pentru bărbați și până la 57 de ani pentru femei; și condiții de pensionare preferențiale pentru mamele cu mulți copii.

PSRM pledează pentru crearea Centrelor de longevitate activă: centre de agrement, educaționale și de reabilitare pentru acordarea de asistență socială persoanelor în vârstă, în vederea sporirii calității vieții, independenței, consolidării și menținerii sănătății; pentru implementarea altor programe care facilitează viața de zi cu zi a persoanelor în etate.

Noi suntem pentru extinderea legii implementate de PSRM, de indexare a pensiilor de două ori pe an, în conformitate cu rata inflației.

PSRM se pronunță pentru asigurarea accesului prioritar al persoanelor vârstnice la programe speciale de îngrijire medicală.

 

Oameni sănătoși – o națiune sănătoasă 

PSRM pledează pentru perfecționarea și accesibilitatea sistemului de sănătate, care va asigura longevitatea și sănătatea cetățenilor Republicii Moldova. 

PSRM se pronunță pentru creșterea finanțării sistemului de sănătate din Moldova la nivelul mediu al PIB-ului din țările din Europa Centrală și de Est.

PSRM pledează pentru sporirea gamei de servicii gratuite de asistență medicală primară în instituțiile medicale de stat.

PSRM consideră necesară reformarea sistemului de asigurări în medicină. Fiecare cetățean al țării trebuie să fie asigurat cu poliță de asigurare obligatorie de asistență medicală.

Suntem pentru implementarea unui sistem accesibil de diagnosticare în masă a stării de sănătate după vârstă: preșcolară, școlară, pensionare – în scopul depistării precoce a bolilor caracteristice regiunii noastre, cu profilaxia ulterioară a acestora pentru a reduce numărul îmbolnăvirilor.

PSRM se pronunță pentru salarii decente pentru medici și personalul medical din
Republica Moldova.

PSRM se opune categoric lichidării instituțiilor medicale din țară. În fiecare raion trebuie să funcționeze o policlinică și un spital, iar în fiecare sat – un centru medical și o farmacie. Lucrătorii medicali din zonele rurale trebuie să beneficieze de locuințe și garanții sociale.

PSRM pledează pentru consolidarea sistemului de sănătate la nivel național, prin asigurarea instituțiilor cu utilaj medical modern, pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale și a accesului populației la serviciile medicale.

PSRM optează pentru dezvoltarea industriei farmaceutice din Moldova, efectuarea cercetărilor științifice în domeniul farmacologiei, simplificarea procedurii de înregistrare a medicamentelor.

PSRM consideră necesar facilitarea accesului la medicamente a locuitorilor din mediul rural.

PSRM se pronunță pentru promovarea modului sănătos de viață, inclusiv prin majorarea cotei de publicitate socială și promovarea unei alimentații sănătoase.

PSRM consideră necesar de intensificat măsurile de semnare a acordurilor de securitate socială cu principalele țări în care se află cetățenii Republicii Moldova, în scopul garantării protecției lor sociale.

 

 

 1. POLITICĂ EXTERNĂ ECHILIBRATĂ, ÎN INTERESUL CETĂȚENILOR ȚĂRII ȘI AL STATULUI. RELAȚII DE PARTENERIAT CU ESTUL ȘI CU VESTUL

 

PSRM pledează pentru o politică externă activă în interesul statului, pentru relații bune și reciproc avantajoase atât cu partenerii tradiționali, cât și cu cei noi. Cele mai importante decizii cu privire la viitorul țării noastre trebuie luate de cetățenii Republicii Moldova și de reprezentanții săi aleși legal.

PSRM consideră că în politica externă a statului trebuie să prevaleze doar interesul național. Toate acordurile în domeniul politicii externe și economiei trebuie să contribuie la sporirea bunăstării cetățenilor țării, să corespundă intereselor cetățenilor, să nu contravină principiilor suveranității naționale și să nu prejudicieze relațiile noastre tradiționale și de prietenie cu alte state.

PSRM pledează pentru consolidarea relațiilor de bună vecinătate cu cei mai apropiați vecini: Ucraina și România. 

PSRM pledează pentru cooperarea multilaterală cu Uniunea Europeană și țările sale membre, precum și cu Statele Unite ale Americii. Totodată, considerăm necesară modificarea unor articole din Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană care, în prezent, prejudiciază economia moldovenească și interesele cetățenilor.

PSRM consideră vectorul estic și îmbunătățirea relațiilor strategice cu Federația Rusă – o condiție importantă pentru dezvoltarea durabilă a țării noastre. De Rusia ne leagă secole de istorie comună, de aceea intensificarea cooperării politice, economice și umanitare este firească pentru noi.

PSRM pledează pentru extinderea cooperării cu Republica Populară Chineză și semnarea Acordului de parteneriat strategic între țările noastre. Vom încerca să obținem participarea activă a Moldovei la Programul „O centură – un drum” și aderarea la Banca Asiatică pentru Investiții în Infrastructură.

PSRM consideră important dezvoltarea relațiilor cu partenerii strategici și în alte domenii: țările CSI, Republica Turcia și alte state cu care Republica Moldova a stabilit relații diplomatice și de interes reciproc.

PSRM pledează pentru continuarea calității de membru activ al Republicii Moldova în Comunitatea Statelor Independente, pentru participarea mai activă la toate proiectele CSI, inclusiv în cele economice, umanitare, științifice și juridice.

PSRM pledează pentru extinderea cooperării cu Uniunea Economică Eurasiatică și aderarea Moldovei la Banca Eurasiatică de Dezvoltare, pentru a spori posibilitățile de atragere a investițiilor în țara noastră.

PSRM pledează pentru extinderea cooperării în cadrul mișcării socialiste internaționale. 

PSRM pledează pentru extinderea cooperării internaționale în domeniul energetic. Scopul nostru este asigurarea țării și a cetățenilor cu resurse energetice la prețuri optime. Țara noastră trebuie să dezvolte relații aprofundate cu țările exportatoare de resurse energetice.

 

 

 1. PACEA INTERETNICĂ ȘI REÎNTREGIREA ȚĂRII. REGLEMENTAREA POLITICĂ CUPRINZĂTOARE ȘI DURABILĂ A CONFLICTULUI TRANSNISTREAN

 

PSRM pledează pentru consolidarea națiunii civice moldovenești. Ne conducem de principiul „Multe etnii – o singură națiune”.

Suntem pentru păstrarea identității etnoculturale a tuturor popoarelor care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova, în vederea sporirii nivelului de conștientizare a națiunii noastre.

PSRM pledează pentru armonizarea relațiilor interetnice, prevenirea conflictelor pe criterii naționale și religioase, precum și pentru asigurarea diversității etnoculturale și lingvistice.

PSRM se pronunță pentru consolidarea cadrului legislativ cu privire la statutul limbii ruse ca limbă de comunicare interetnică pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

PSRM se pronunță pentru implementarea necondiționată și în întregime a legilor cu privire la statutul juridic special al Autonomiei Găgăuze. 

PSRM pledează pentru anularea cotelor lingvistice pentru posturile private de televiziune care sunt difuzate pe teritoriul Republicii Moldova.

PSRM se pronunță pentru păstrarea instituțiilor preșcolare și de învățământ, la toate nivelurile sistemului educațional, cu predare în limba de comunicare interetnică și cu studierea limbilor altor minorități etnice.

 

Reglementarea transnistreană 

Restabilirea unității statului este obiectivul fundamental al Republicii Moldova pentru păstrarea țării. Anume acestui scop trebuie subordonată politica internă și externă a Republicii Moldova. Scindarea țării, care a avut loc în urma acțiunilor aventuroase ale politicienilor de la sfârșitul anilor 80 și începutul anilor 90, împiedică Republica Moldova să-și realizeze potențialul economic și social necesar.

PSRM pledează pentru soluționarea definitivă a problemei transnistrene exclusiv prin mijloace pașnice și negocieri diplomatice. 

Fundament pentru soluționarea problemei transnistrene trebuie să fie valorile comune care sunt împărtășite de majoritatea populației de pe ambele maluri ale Nistrului: identitatea moldovenească, respectul reciproc, un cod lingvistic și cultural comun, precum și acele valori și scopuri care urmăresc bunăstarea întregii societății.

Cea mai importantă premisă pentru reîntregirea cu succes a țării este edificarea unei economii moderne, dezvoltate și competitive pe întreg teritoriu al țării.

Stimulente și garanții suplimentare pentru reîntregirea țării, trebuie să fie consolidarea și dezvoltarea statutului de neutralitate permanentă a Republicii Moldova, precum și dreptul la autodeterminare a locuitorilor din stânga Nistrului, în caz de pierdere a statalității Republicii Moldova, după exemplul Autonomiei Găgăuze.

PSRM pledează pentru negocieri complexe și implementarea tuturor deciziilor protocolare dintre Chișinău și Tiraspol, la care s-a ajuns, inclusiv prin medierea OSCE și a altor parteneri internaționali, în formatul „5+2”.

PSRM consideră necesar consolidarea instituțională a procesului de reintegrare prin majorarea finanțării și sporirea prestigiului instituțiilor implicate în elaborarea politicii de reîntregire a țării, în menținerea securității, stabilității și păcii pe Nistru.

Identificarea unor înțelegeri comune, bazate pe principiile unității civice, este punctul de plecare în procesul de reîntregire cuprinzătoare a țării.

PSRM va susține eforturile comune ale ecologiștilor de pe ambele maluri ale Nistrului pentru salvarea râului. O expertiză ecologică și hidrologică calitativă a râului Nistrul va deveni unul dintre principalele proiecte comune ale oamenilor de știință de pe ambele maluri ale râului.

 

 

 1. UN APARAT DE STAT EFICIENT

 

PSRM va depune toate eforturile pentru ca niciun partid politic sau o altă asociație obștească, precum și nicio instituție guvernamentală, să nu poată exercita puterea de stat doar în nume propriu; să nu poată anula deciziile luate de către cel mai reprezentativ și cel mai superior organ al Republicii Moldova; toate instituțiile statului trebuie să se supună exclusiv voinței poporului moldovenesc, care este singura sursă de suveranitate.

PSRM pledează pentru reducerea numărului de deputați în Parlament –
de la 101 la 61.
Astfel, vor fi economisite semnificativ cheltuielile pentru aparatul de stat. Fondurile economisite trebuie direcționate către sectorul social și susținerea sectorului real al economiei.

PSRM pledează pentru reforma Curții Constituționale, astfel în cât structura și componența acestea să nu permită adoptarea unor hotărâri arbitrare prin care se anulează subiectiv deciziile autorităților suverane.

PSRM se pronunță pentru interzicerea ca persoanele cu dublă cetățenie să ocupe cele mai înalte funcții publice: președinte, prim-ministru, președinte al Parlamentului, judecători ai Curții Constituționale.

PSRM este împotriva reformei administrative, care presupune desființarea raioanelor și fondarea județelor. Structura administrativ-teritorială a Moldovei trebuie să rămână neschimbată.

 

 

 1. COMBATEREA CORUPȚIEI ȘI PROTEJAREA DREPTURILOR OMULUI

 

Ordinea de drept. Combaterea criminalității 

PSRM este convins că, corupția este un fenomen răspândit pe larg ce subminează buna guvernare, distruge statul de drept, împiedică creșterea economică și încercările de eradicare a sărăciei, precum și distorsionează mediul concurențial de afaceri.

PSRM recunoaște că instrumentele aplicate în practica internațională, elaborate și implementate de țările din regiune, precum și de organizațiile internaționale precum Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (FATF), Organizația pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), Consiliul de Cooperare Economică din Pacific (PECC), ONU și Organizația Mondială a Comerțului (OMC), vor fi utile pentru implementarea măsurilor naționale anticorupție.

PSRM se pronunță pentru un sistem de angajare a funcționarilor publici, care va garanta transparența, imparțialitatea și eficiența procesului. Este necesară promovarea angajării funcționarilor publici de rang înalt în baza principiilor competenței și integrității prin dezvoltarea unui sistem transparent de angajare și promovare pentru a evita abuzul, protecționismul, nepotismul și favoritismul. Trebuie să promovăm principiul independenței angajații publici și să asigurăm echilibrul necesar dintre atribuțiile politice și cele profesionale. 

Considerăm necesar să legiferăm și să asigurăm un nivel decent de garanții sociale pentru oamenii legii, inclusiv asistență medicală, asigurare socială, locuințe. De asemenea, sistemul de cadre ar trebui să prevadă o rotație sistematică a funcționarilor, pentru a evita influenta necorespunzătoare – unul dintre factorii care provoacă acțiuni de corupție.

PSRM consideră necesare dezbaterile publice cu privire la eradicarea corupției, cu atragerea organizațiilor neguvernamentale care contribuie la combaterea corupției, precum și elaborarea și implementarea programelor educaționale menite să promoveze „toleranță zero” față de corupție.

PSRM consideră că asigurarea independenței justiției și organelor de drept este cea mai importantă condiție pentru funcționarea democrației și respectarea drepturilor omului. Totodată, trebuie depuse toate eforturile pentru respectarea dreptului la un proces echitabil de către o instanță independentă și imparțială, creată în baza legi, care este consfințită în Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, precum și în numeroase acte juridice naționale și internaționale.

PSRM pledează pentru stabilirea în Constituție a unor principii clare referitoare la componența Consiliului Superior al Magistraturii și Consiliului Superior al Procurorilor, or în prezent modificarea frecventă a componenții contravine standardelor Consiliului Europei.

Este necesar să fie asigurat principiul separării și interacțiunii puterilor în calitate de sistem de control și echilibru, pentru a asigura fermitatea sistemului de stat în beneficiul societății și al cetățenilor, precum și pentru a garanta, în primul rând, echilibrul în sistem: funcție – instituție – împuterniciri.

PSRM va pleda să pună în aplicare un mecanism eficient și funcțional de protecție constituțională, să garanteze identificarea, evaluarea și restabilirea în timp util a unui echilibru constituțional funcțional, prin asigurarea independenței funcționale a ramurilor puterii, asigurarea respectării competențelor instituțiilor constituționale, garantarea continuității și inviolabilității echilibrului constituțional în realitate.

PSRM consideră necesară evaluarea obligatorie a judecătorilor și procurorilor în baza criteriilor de profesionalism și integritate pentru a spori eficiența activității acestora în domeniul protecției drepturilor și libertăților omului. De asemenea, este necesar crearea unui sistem care să asigure o supraveghere adecvată a deciziilor discreționare și a persoanelor cu putere discreționară.

Consolidarea cooperării bilaterale și multilaterale în efectuarea investigațiilor și al altor proceduri juridice prin dezvoltarea unor sisteme care, în conformitate cu legislația internă, facilitează 1) schimbul eficient de informații și probe; 2) extrădarea, dacă este cazul și
3) cooperarea în căutarea și identificarea bunurilor supuse confiscării, precum și confiscarea internațională rapidă și repatrierea finanțelor și a bunurilor.

PSRM pledează pentru crearea unui cod de conduită etic și administrativ care să condamne conflictele de interese, să garanteze utilizarea adecvată a resurselor publice și să încurajeze cel mai înalt nivel de profesionalism și onestitate. Cadrul normativ trebuie să garanteze că interacțiunea dintre autorități și mediul privat, în special, în domeniul fiscal, al taxelor vamale și a altor domenii predispuse la acțiuni de corupție, să nu fie expuse riscului și influenței inadecvate.

PSRM consideră necesară legiferarea unui sistem unificat, transparent și accesibil al achizițiilor publice în vederea simplificării participării agenților economici și responsabilizării funcționarilor publici în conformitate cu standardele internaționale anticorupție.

PSRM consideră prioritară asigurarea nivelului de respectare a drepturilor omului cu obiectivele dezvoltării durabile a societății și a statului, în baza a 14 criterii elaborate
de ONU.

PSRM susține deschiderea de noi secții de poliție și posturi mobile conform principiul „poliția la câțiva pași”.

PSRM pledează pentru modificarea legilor care prevăd extinderea condițiilor de angajare în câmpul muncii a cetățenilor care și-au ispășit pedeapsa precum și adaptarea socială a acestora.

 

 

 1. REGIUNI DEZVOLTATE, ORAȘE ȘI SATE CONFORTABILE

 

Descentralizarea și autoguvernarea locală este fundamentul pe care trebuie construită administrația de stat a Republicii Moldova. PSRM se pronunță pentru transferul maxim de competențe și responsabilități la nivelul care este cel mai apropiat de oameni și care trebuie să fie susținut prin resurse. PSRM pledează pentru implementarea principiilor
Cartei Europene a Autonomiei Locale.

PSRM insistă asupra adoptării Legii cu privire la programele de dezvoltare socio-economică complexă a raioanelor și municipiilor din Republica Moldova, care trebuie să conțină obligativitatea de a elabora și implementa programe raionale și municipale de dezvoltare socio-economică.

PSRM pledează pentru reducerea nivelului de inegalitate economică între raioanele țării și crearea condițiilor egale pentru dezvoltarea economiei locale.

PSRM va acorda cea mai mare atenție dezvoltării infrastructurii de calitate. În paralel cu șoselele magistrale de importanță strategică, trebuie de modernizat și de asigurat capacitatea rutieră a drumurilor locale, a străzilor din oraș și a nodurilor de transport.

Fiecare localitate trebuie să fie conectată la o conductă centralizată de gaz, de alimentare cu apă și la sistem de canalizare.

 

Oraș confortabil 

PSRM consideră că fiecare oraș trebuie să se dezvolte strict în conformitate cu planul său urbanistic general, precum și în conformitate cu cele mai contemporane tendințe în domeniul urbanismului.

PSRM pledează pentru dezvoltarea unui sistem convenabil de transport urban, suburban și interurban în conformitate cu standardele internaționale.

În fiecare localitate a Moldovei va fi construit un complex sportiv modern. În fiecare curte din oraș trebuie să existe un teren de joacă, iar în fiecare cartier un teren de sport.

PSRM acordă o atenție deosebită protecției spațiilor verzi, dezvoltării parcurilor din orașele Moldovei.

PSRM consideră necesar adoptarea unor programe de stat pentru amenajarea și iluminarea străzilor orașului, reparația calitativă a trotuarelor.

 

Sate dezvoltate. Orășele agricole 

Dezvoltarea satului moldovenesc este una dintre prioritățile de bază ale PSRM.

În procesul de dezvoltare a infrastructurii agricole din Republica Moldova, PSRM consideră necesar preluarea celor mai bune practici în domeniu din țările cu localități bine amenajate, confortabile unde a fost creată o infrastructură industrială și socială, asigurând standarde înalte de viață pentru populația care locuiește în ele.

Fiecare sat din Moldova trebuie să dispună de o grădiniță de copii, școală, punct medical, centru cultural și un mini-stadion.

 

 

 1. MEDIU CURAT

 

PSRM consideră că implementarea și respectarea standardelor înalte de mediu este garanția sănătății populației și a dezvoltării țării.

PSRM va continua lupta pentru salvarea râului Nistru de o catastrofă ecologică.

PSRM consideră necesar elaborarea unui plan strategic de sortare și reciclare a deșeurilor în cadrul căruia drept prioritate va avea principiul reducerii generării deșeurilor, dezvoltării producției și activității antreprenoriale fără deșeuri.

PSRM pledează pentru implementarea în economie a tehnologiilor de reciclare și a materialelor biodegradabile.

 

Pădurile constituie una dintre principalele bogății naturale ale țării noastre.
PSRM consideră că este necesară creșterea graduală a suprafeței forestiere din
Republica Moldova de la 12% în prezent, la cel puțin 25% din teritoriul țării. De asemenea, propunem de a limita substanțial exportul de masă lemnoasă până la recuperarea completă a fondului forestier al țării.

 

Pledăm pentru extinderea rețelei de rezervații naturale și a unităților de protecție a naturii în Republica Moldova. 

PSRM consideră necesar de a extinde sprijinul acordat de stat producătorilor moldoveni care fabrică  produse ecologice. Suntem pentru implementarea „bioștampilei de stat” – un semn al conformității produselor alimentare standardelor ecologice.

Pledăm pentru extinderea cercetărilor științifice în domeniul tehnologiilor de producere a mărfurilor ecologice și a energiei regenerabile.

PSRM consideră oportună dezvoltarea la maximum a transportului public ecologic.

 

 

 

 

PSRM ESTE ÎMPREUNĂ CU OAMENII

 

PSRM are certitudinea că implementarea acestui program va genera schimbări semnificative și calitative în toate domeniile de activitate ale statului, va spori nivelul de bunăstare a populației, va consolida statalitatea moldovenească și va construi o societate social optimistă.

În calea sa de realizare a obiectivelor propuse, PSRM se va baza pe potențialul intelectual și profesional variat al cetățenilor Republicii Moldova, care locuiesc atât în țară, cât și
în afara ei.

Împreună cu poporul, Partidul Socialiștilor va edifica un stat modern și
prosper – Republica Moldova!

PSRM

Adera la partid!

Proiectele partidului

Semnalează o problemă