PSRM

Statutul

Partidului Politic

„PARTIDUL SOCIALIŞTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA”

СHIŞINĂU

2013

S T A T U T U L

Partidului Politic ,,Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Partidul politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” (în continuare – Partid politic, PSRM) este organizaţie necomercială în formă de partid politic cu statut de persoană juridică. Partidul întruneşte în rîndurile sale, pe principii benevole, cetăţeni ai Republicii Moldova cu drept de vot, pentru realizarea prevederilor programului şi pretinde la participarea în formarea organelor puterii de stat în conformitate cu legislaţia în vigoare din Republica Moldova.

1.2. Denumirea completă a Partidului: Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”.  Denumirea abreviată a Partidului – „PSRM”.

1.3. Partidul politic, fiind institut democratic al statului de drept, se consideră drept parte integrantă a sistemului politic din Republica Moldova.

1.4. Partidul politic este chemat să apere interesele salariaţilor angajaţi în domeniul muncii intelectuale şi fizice, ale producătorilor colectivi şi individuali, sursa de venit a cărora constituie munca proprie şi proprietatea personală, precum și ale categoriilor populaţiei socialmente vulnerabile.

1.5. Partidul politic îşi desfăşoară activitatea sa în Republica Moldova pe principiul teritorial în conformitate cu divizarea administrativ-teritorială.

1.6. Sediul Partidului politic este situat pe adresa: municipiul Chişinău, sec. Rîșcani, str. S. Lazo, 25 nr. 1.

2. SCOPURILE ȘI MIJLOACELE DE REALIZARE A ACESTORA

2.1. Scopul principal al activităţii Partidului politic este edificarea în Republica Moldova a unei societăţi socialiste democratice.

2.2. Partidul politic luptă pentru întîietate politică în cadrul alegerilor la toate nivelele prin înaintarea şi susţinerea candidaţilor săi, precum şi prin protejarea publică a poziţiei sale în cadrul referendumurilor. Partidul politic îşi recomandă membrii şi adepţii săi pentru activitate în componenţa organelor puterii publice.

2.3. Partidul politic, reieşind din oportunitatea politică, poate încheia acorduri preelectorale, poate adera la uniuni şi alianţe preelectorale cu alte partide politice, care activează în conformitate cu prevederile constituţionale şi legislaţia în vigoare din Republica Moldova şi poate susţine candidaţii înaintaţi de aceste partide politice.

2.4. Pentru realizarea scopurilor expuse în program Partidul politic elaborează principiile de bază ale politicii curente, pe care le reflectă în programele (platformele) sale preelectorale.

2.5. Membrii şi adepţii Partidului politic, aleşi în componenţa organelor reprezentative elective, în perioada împuternicirilor lor, se unesc în fracţiuni pentru coordonarea activităţii sale şi în scopul realizării practice a programelor și (platformelor) electorale.

În cazurile, în care membrii şi adepţii Partidului politic sînt aleşi în funcţii de conducere ale organelor puterii executive, ei, împreună cu fracţiunile Partidului politic, desfăşoară în comun activitatea sa în vederea realizării programelor (platformelor) electorale.

2.6. Membrii şi adepţii Partidului politic, care ocupă funcţii în organele puterii publice, colaborează şi îşi coordonează activitatea cu organele corespunzătoare de partid, informîndu-le despre activitatea sa, ţin cont de hotărîrile şi recomandările acestora, primesc din partea lor susținerea necesară. Periodic, dar nu mai rar de o dată în an ei prezintă darea de seamă privind activitatea practică în faţa organelor de partid şi a alegătorilor.

2.7. Partidul politic îşi desfăşoară activitatea în limitele prevederilor Constituţiei şi ale legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, se călăuzeşte de prevederile prezentului Statut şi de documentele de program, colaborează cu alte partide politice, care activează în limitele legislaţiei ţării, se situează pe poziţii democratice, ale umanismului şi progresului social.

2.8. Partidul politic dezvoltă relaţii externe interpartinice în baza legislaţiei în vigoare. Partidul politic colaborează şi încheie acorduri cu partide politice şi alte organizaţii necomerciale de orientare socialistă, depune eforturi pentru a deveni membru al asociaţiilor internaţionale de orientare socialistă.

2.9. Partidul politic îşi stabileşte relaţiile de reciprocitate cu sindicatele, organizațiile veteranilor, ale femeilor, tineretului etc., cu alte organizaţii necomerciale din ţară şi alianţele lor, care pledează pentru transformări democratice, pentru echitate socială şi realizarea concilierii naţionale în baza colaborării reciproc avantajoase şi parteneriatului echitabil.

2.10. Partidul politic, subliniind aspiraţia sa la atingerea unităţii, armoniei şi stabilităţii în societate în baza patriotismului, foloseşte permanent simbolul în forma unei stele reliefate cu cinci colţuri (conform anexelor nr. 1a, 1b).

Deviza Partidului politic este – „Moldova. Muncă. Socialism”.

3. ACTIVITATEA DE MEMBRU AL PSRM, DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MEMBRILOR DE PARTID.

3.1. Membru al PSRM poate deveni cetăţeanul Republicii Moldova care a împlinit vîrsta de 18 ani, recunoaşte prevederile Programului și Statutului, care respectă și îndeplineşte hotărîrile de partid şi este luat la evidenţă în una din organizaţiile primare de partid.

3.2. Membrii Partidului politic PSRM nu pot fi membri ai altor partide politice. Ei pot fi membri ai unor organizaţii necomerciale de cetăţeni, activitatea cărora nu contravine Statutului PSRM.

3.3. Aderarea la PSRM se efectuează conform modelului de cerere în modul stabilit, cu indicarea datelor de identitate ale persoanei. Cererea de aderare se depune, de regulă, la organizația primară în raza căreia solicitantul își are domiciliul sau reședința, sau la locul de activitate a acestuia.  Adunarea organizației primare de partid adoptă o decizie cu privire la satisfacerea sau respingerea cererii de aderare.

3.4. În cazul în care, în teritoriul unităţii administrativ-teritoriale lipseşte organizaţia primară de partid, decizia cu privire la primirea în membri PSRM este adoptată de consiliul organizaţiei de partid ierarhic superioară.

3.5. Atestarea apartenenței la PSRM se face în baza legitimației de membru, eliberate pentru fiecare persoană, care a dobîndit calitatea de membru și a fost înregistrată în registrul de evidență a membrilor de partid. Legitimația de membru este semnată de Președintele PSRM. Forma legitimaţiei de partid este stabilită de Consiliul Republican.

3.6. Odată cu schimbarea domiciliului sau a vizei de reședință în altă localitate, membrul PSRM este transferat la evidență în organizația primară în a cărei rază se află noul domiciliu sau noua sa reședință. Transferul se efectuează prin înaintarea cererii urmînd modelul stabilit.

3.7. Se admite suspendarea calității de membru al PSRM a membrilor de partid care au fost aleși sau numiți în organele puterii de stat, în care, în conformitate cu legislația Republicii Moldova nu se permite apartenenţa la organizațiile politice. Hotărîrea cu privire la suspendarea calității de membru de partid a membrilor Consiliului Republican sau a membrilor Comisiei Republicane de Control este de competența Comitetului Executiv Politic.  În celelalte cazuri decizia de suspendare o iau Organizațiile Teritoriale de Partid.  În cazul restabilirii calității de membru de partid după suspendare, pentru acești membri ai PSRM este păstrată vechimea de membru de partid.

3.8. Calitatea de membru al PSRM încetează în următoarele cazuri:

a) renunțare;

b) excludere.

Cererea de renunțare la calitatea de membru al PSRM se depune în scris, sub semnătură și se adresează organizației primare de partid. Odată cu cererea de renunțare se depune și carnetul de membru de partid.

3.9. Excluderea din Partidul politic poate fi inițiată de adunarea organizației primare de partid. Hotărîrea de excludere se adoptă prin majoritate simplă de adunarea organizației primare de partid. În cazuri deosebite: fracționism, acțiuni ce duc la dezbinarea partidului, declarații și acțiuni care prejudiciază imaginea și interesele Partidului, excluderea din membrii PSRM se efectuează de către Consiliul Republican.

Excluderea membrului din PSRM atrage după sine și pierderea tuturor funcțiilor deținute în partidul politic.

Persoana exclusă din PSRM, precum şi persoana căreia i s-a refuzat primirea în rîndurile de partid, are dreptul de a apela la Comisia Republicană de Control. Persoana exclusă poate depune cerere de a fi primită în rîndurile membrilor PSRM nu mai devreme decît peste 1 an.

3.10. Cetăţenii Republicii Moldova, care susţin activitatea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, dar din careva motive nu sînt membrii acestuia, sînt consideraţi adepţi ai PSRM. Ei au dreptul să participe în activitatea organelor de partid cu drept de vot consultativ şi pot susţine Partidul material. Evidenţa lor este efectuată separat de către organizaţiile primare de partid (organele de partid).

3.11. Toţi membrii PSRM sînt egali în drepturi.

Membrul de partid are dreptul:

a)  să înainteze propuneri şi să discute în mod liber problemele activităţii politice a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova şi subdiviziunile acestuia;

b) să participe la elaborarea hotărîrilor în cadrul PSRM;

c) să aleagă şi să fie ales în organele de conducere ale PSRM, precum şi să fie înaintat în calitate de candidat la funcţii elective în organele puterii de stat;

d) să fie recomandat pentru a activa în organele puterii publice;

e)  să primească informaţii referitor la activitatea Partidului şi a organelor lui de conducere;

f)  să beneficieze de susţinere şi protecţie politică din partea Partidului;

g)  să propage și să promoveze scopurile și sarcinile Partidului;

h) să elaboreze inițiative politice și să le promoveze spre dezbatere în organele de conducere ale Partidului;

i)   să aprecieze activitatea Partidului, a subdiviziunilor acestuia şi a unor membri de partid, indiferent de funcţia pe care o deţine în ierarhia de partid, să le adreseze observaţii critice;

j)   să înainteze cereri şi propuneri în orice instanţă de partid şi să primească un răspuns clar şi întemeiat;

k)  să participe la activitatea organului de partid în procesul examinării propunerilor şi cererilor pe care le-a înaintat personal sau la examinarea chestiunilor activităţii sale personale;

l)   să susţină Partidul politic din punct de vedere material.

3.12. Pentru lucrul activ de partid şi merite, membrul de partid poate fi menţionat de către organele de conducere ale PSRM.

3.13.    Membrului Partidului este obligat:

a)  să participe activ în activităţile Partidului politic în vederea realizării scopurilor de program;

b) să cunoască Statutul și Programul politic al Partidului și să contribuie la promovarea principiilor acestora;

c)  să desfăşoare activitatea de propagandă politică în favoarea PSRM în rîndurile populaţiei;

d) să contribuie la consolidarea organizatorică a Partidului;

e)  să îndeplinească deciziile, hotărîrile şi însărcinările de partid;

f) să activeze în vederea selectării candidaturilor pentru înaintarea lor pe lista Partidului politic în perioada campaniilor electorale, precum şi a recomandării lor pentru activitate în organele puterii publice;

g) să contribuie la consolidarea tehnico-materială şi financiară a Partidului politic;

h) să respecte drepturile altor membri de partid.

3.14. Pentru fracţionism, încălcarea cerinţelor Statutului şi Programului politic ale PSRM, prevederilor Regulamentelor Interne și a disciplinei de partid, declarații și acțiuni care prejudiciază imaginea și interesele Partidului, precum şi neîndeplinirea deciziilor, hotărîrilor şi însărcinărilor de partid, membrilor Partidului le pot fi aplicate următoarele sancţiuni: avertisment, mustrare, excludere din partid.

3.15.    În privinţa sancţionării membrilor Consiliului Republican, Comitetul Executiv Politic, Comisiei Republicane de Control, deputaţilor în Parlamentul RM, funcţionarilor din administraţia publică centrală, decizia aparţine Consiliului Republican.

4. PRINCIPIILE DE BAZĂ ALE ACTIVITĂȚII INTERNE DE PARTID, STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A PARTIDULUI, ORGANELE DE AUTOCONDUCERE ALE PARTIDULUI.

4.1. Viaţa şi activitatea internă a Partidului este desfăşurată în baza centralismului democratic al membrilor lui, care asigură caracterul colegial dintre membrii PSRM, pluralismul opiniilor în cadrul discuţiilor şi dezbaterilor, disciplină şi unitate în activitate, supunerea minorităţii majorităţii, autoconducerea tuturor organizaţiilor de partid, îmbinarea intereselor Partidului în ansamblu şi ale fiecărui membru de partid în particular.

4.2. Organele de conducere ale Partidului sînt: adunarea organizaţiei primare de partid, conferinţa, Congresul. Acestea se consideră deliberative, dacă la ele participă mai mult de jumătate din numărul total al membrilor de partid sau delegaţilor aleşi. Hotărîrile organelor de conducere ale Partidului se consideră aprobate dacă au fost votate de către majoritatea membrilor sau delegaţilor prezenţi.

4.3. Organele de conducere aleg organele executive:

a) Congresul alege Preşedintele de Partid, Consiliul Republican şi Comisia Republicană de Control pe un termen de 4 ani.  Consiliul Republican al PSRM şi Comisia Republicană de Control a PSRM sînt subordonate Congresului şi sînt independente una faţă de alta;

b) Conferinţa alege, pe un termen de 4 ani, consiliile organizaţiilor teritoriale de partid;

c) Adunarea organizaţiei primare de partid alege, pe un termen de 2 ani, preşedintele organizaţiei sau consiliul organizaţiei (în cazul în care organizaţia întruneşte nu mai puţin de 15 membri de partid).

4.4. Şedinţele organelor executive, inclusiv ale celor de control, se consideră deliberative dacă la ele participă mai mult de jumătate din numărul total al membrilor acestora. Hotărîrile organelor executive se consideră aprobate dacă pentru ele și-au exprimat votul majoritatea celor prezenți.

4.5. Organele executive ale Partidului pot înfiinţa, pentru perioada împuternicirilor primite, un aparat subordonat lor, care se constituie în corespundere cu legislaţia muncii în vigoare. Aparatul desfăşoară şi îndeplineşte lucrul curent, analitic, sociologic şi de pronostic, acordă servicii consultative.

4.6. Partidul politic poate fonda şi dispune de mijloace necesare de informare în masă, poate desfăşura activitate editorială şi de altă natură în conformitate cu legea.

4.7. În scopul îndeplinirii şi promovării programelor şi acţiunilor specifice ale partidului, realizate în comun cu structurile organizatorice, Partidul politic poate constitui alte organizaţii şi asociaţii.

Conform regulamentelor aprobate, aceste organizaţii şi asociaţii îşi aleg organe de conducere proprii care vor fi subordonate Comitetului Executiv Politic.

4.8. Elementul constitutiv al Partidului politic este organizaţia primară de partid, care se formează la locul de domiciliu sau de activitate al cetăţenilor Republicii Moldova, cu condiția că aceasta întruneşte nu mai puţin de 3 membri de partid.

Organizaţiile primare de partid, în totalitate, formează organizaţii săteşti (comunale), orăşeneşti, de sector, municipale, care, la rîndul lor, formează organizaţii teritoriale ale PSRM în corespundere cu divizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.

4.9. Evidenţa membrilor de partid se efectuează de către organizaţiile primare de partid urmînd forma stabilită.  Evidenţa generală a membrilor este efectuată de organele executive ale PSRM.

4.10. Organizaţia primară de partid este baza Partidului politic şi se constituie prin hotărîrea adunării membrilor de partid. Hotărîrile cu privire la înregistrarea organizaţiilor primare se efectuează de către Consiliile organizațiilor teritoriale de partid, sau, în lipsa acestora, de Comitetul Executiv Politic a Partidului.

Hotărîrile cu privire la constituirea organizaţiilor teritoriale de partid în unităţile administrativ-teritoriale de nivelul doi se aprobă la conferinţele respective şi se confirmă de Comitetul Executiv Politic a Partidului.

4.11. Decizia cu privire la reînregistrarea sau desfiinţarea organizaţiilor primare de partid se aprobă prin decizia consiliilor organizațiilor teritoriale de partid.

4.12. Organizaţiile primare de partid sînt libere să-şi aleagă formele şi metodele de activitate. Hotărîrile lor, care nu contravin Programului şi Statutului Partidului politic, nu pot fi anulate de instanţa superioară, excepţie fac doar deciziile pe dosare personale.

Adunările organizaţiilor primare de partid se desfăşoară la necesitate, dar nu mai rar decît o dată în trei luni, la iniţiativa preşedintelui (preşedintelui consiliului) sau la iniţiativa membrilor organizaţiei dacă ea este susţinută de cel puţin 1/3 din numărul total al membrilor aflaţi la evidenţa organizaţiei.

4.13. Conferinţele organizaţiilor teritoriale se convoacă de consiliile acestora la necesitate, dar nu mai rar decît o dată în patru ani.

La decizia consiliilor corespunzătoare, precum şi la propunerile comisiilor de control corespunzătoare (în cazul existenţei acestora) sau la cererea organizaţiilor primare de partid, ce întrunesc nu mai puţin de 1/3 din numărul total al membrilor partidului, sînt convocate conferinţe extraordinare. Chestiunile organizatorice privind desfășurarea conferinţelor extraordinare se examinează de către consiliul sau comitetul organizatoric al organizaţiilor primare.

4.14. Conferinţele de Partid:

a) audiază dările de seamă ale consiliilor respective, dau apreciere activităţii lor;

b) analizează activitatea membrilor şi adepţilor partidului, care au fost aleşi (numiţi) în organele puterii publice din partea acestor organizaţii şi, în caz de necesitate şi în conformitate cu legea, înaintează propuneri referitor la expunerea neîncrederii partinice faţă de persoane concrete;

c) aleg consiliile organizaţiilor teritoriale;

d) aleg delegaţii la Congresul PSRM, conform normei reprezentării stabilite de Consiliul Republican.

4.15. Consiliile de partid de toate nivele coordonează activitatea organizațiilor de partid subordonate, le acordă sprijinul necesar organizatoric, metodologic și informațional.

4.16. Consiliul organizației teritoriale de Partid alege președintele organizației teritoriale, care organizează și coordonează activitatea curentă a organizației.

4.17. În perioada alegerilor locale, în baza propunerilor organizaţiilor primare de partid, consiliile organizaţiilor teritoriale de partid formează şi aprobă listele candidaților în organele administraţiei publice locale.

4.18. Organul suprem de conducere al PSRM este Congresul, care este convocat de către Consiliul Republican al Partidului după necesitate, dar nu mai rar de o dată în 4 ani.

La decizia Consiliului Republican, Comisiei Republicane de Control, precum şi la cererea organizaţiilor de partid, care întrunesc nu mai puţin de 1/3 din numărul total al membrilor Partidului politic, se convoacă Congresul extraordinar al Partidului.  Congresul se convoacă, de regulă, în decurs de o lună şi se consideră deliberativ, dacă delegaţii, care participă la Congres, reprezintă mai mult de 50% din componenţa nominală a Partidului.  Chestiunile organizatorice privind desfășurarea Congresului extraordinar se examinează de către Consiliul Republican sau comitetul organizatoric al organizaţiilor teritoriale de partid.

4.19. Hotărîrile Congresului se adoptă cu votul majorităţii delegaţilor prezenţi. Hotărîrile Congresului privind reorganizarea sau autodizolvarea Partidului se adoptă cu votul a 2/3 din numărul total al delegaţilor aleşi.

4.20. Congresul Partidului:

a) adoptă şi modifică Statutul şi Programul Partidului. În cazul în care, în perioada dintre Congrese, se modifică cadrul legislativ privind partidele politice, sediul partidului, Consiliul Republican poate modifica Statutul, Programul partidului, pentru ajustarea lor în conformitate cu legislaţia în vigoare;

b) aprobă programul de activitate şi poziţia politică a Partidului politic pe durata unui ciclu electoral;

c) audiază darea de seamă şi evaluează activitatea Consiliului Republican, Comisiei Republicane de Control;

d) apreciază activitatea reprezentanților Partidului politic în organele puterii publice;

e) alege pentru o perioadă de patru ani, Preşedintele Partidului politic, membrii Consiliului Republican, membrii Comisiei Republicane de Control;

f) ia decizii referitor la modificarea denumirii, reorganizare şi încetarea activităţii Partidului politic;

g) Congresul poate delega o parte din atribuţiile sale Consiliului Republican şi Preşedintelui de Partid.

4.21. Consiliul Republican se convoacă după necesitate, dar nu mai rar decît o dată în trimestru, la inițiativa Președintelui Partidului politic, Comitetului Executiv Politic sau la cererea a 1/3 din numărul total al membrilor Consiliului Republican.  Şedinţele Consiliului Republican sînt deliberative, dacă la ele participă majoritatea membrilor acestuia. Hotărîrile Consiliului Republican se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi la şedinţă.

4.22.    Consiliul Republican al PSRM:

a) asigură conducerea politică şi activitatea organizatorică a Partidului politic între Congrese;

b) asigură realizarea hotărîrilor Congresului, elaborează și aprobă documentele interne cu caracter normativ;

c) convoacă Congresul, stabilește norma de reprezentare pentru alegerea delegaților la Congres;

d) alege membrii Comitetului Executiv Politic, Secretarul executiv al Partidului;

e) dezbate şi decide asupra poziţiei Partidului politic în problemele politice;

f) aprobă şi coordonează strategia campaniilor electorale în alegeri parlamentare și locale;

g) decide formarea blocurilor şi alianţelor electorale sau postelectorale;

h) aprobă hotărîrile privind aderarea Partidului la organizaţiile politice internaţionale;

i) coordonează activitatea reprezentanților Partidului în organele puterii publice;

j) în baza propunerilor organizaţiilor teritoriale ale partidului politic, aprobă lista de candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, desemnează candidatul la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, prim-ministru, a miniștrilor în Guvernul Republicii Moldova;

k) cooptează noi membri ai Consiliului Republican în limita de pînă la 25% din componenţa nominativă aleasă de Congres;

l) aprobă sigla, simbolul electoral, forma carnetului de membru de partid, imnul şi sloganele Partidului;

m) în caz de necesitate, anulează deciziile organizaţiilor locale şi teritoriale de Partid, hotărîrile Comitetului Executiv Politic;

n) stabileşte mărimea şi modul de achitare a cotizaţiilor de membru de Partid în condiţiile pct. 5.5 din Statut;

o) efectuează administrarea patrimoniului Partidului politic, în conformitate cu legea;

p) aprobă dispoziţiile interne şi alte acte normative ale Partidului politic;

q) elaborează şi aprobă regulamentul activităţii sale interne și a Comitetului Executiv Politic;

r) modifică punctul din Statut, care se referă la sediul Partidului;

s) ia decizia privind excluderea membrilor din Partidul politic în cazuri deosebite, stipulate în pct. 3.9 din prezentul statut.

4.23.    Pentru organizarea activităţii partinice curente, adoptarea operativă a deciziilor în perioada între şedinţele Consiliului Republican, precum şi pentru realizarea în practică a hotărîrilor acestuia, Consiliul Republican formează Comitetul Executiv Politic din rîndul membrilor săi.

4.24. Comitetul Executiv Politic se reuneşte în şedinţe ori de cîte ori este necesar, dar nu mai rar decît o dată pe lună.  Şedinţa Comitetului Executiv Politic se convoacă la inițiativa Preşedintelui Partidului sau la cererea a 1/3 din numărul total al membrilor săi.  Şedinţa Comitetului Executiv este deliberativă în cazul în care la lucrările ei participă majoritatea membrilor aleşi. Hotărîrile Comitetului Executiv Politic se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi la şedinţă.

4.25.    Comitetul Executiv Politic:

a) asigură conducerea politică a Partidului între şedinţele Consiliului Republican;

b) asigură realizarea hotărîrilor Congresului Partidului, ale Consiliului Republican, pregăteşte şedinţele şi elaborează proiectele de hotărîri pentru Consiliul Republican;

c) stabilește și repartizează competențele între membrii săi;

d) coordonează activitatea curentă a organizaţiilor teritoriale ale Partidului;

e) adoptă decizii privind înregistrarea, dizolvarea și reînregistrarea organizaţiilor teritoriale de partid;

f) formează Staff-ul electoral central în campaniile electorale;

g) formează și propune spre aprobare Consiliului Republican lista de candidați pentru funcția de deputat în cadrul alegerilor parlamentare, cea de Prim-ministru, pentru calitatea de membri ai cabinetului de miniștri, pentru funcția de Preşedinte al Parlamentului şi Preşedinte al Republicii Moldova;

h) împreună cu organizațiile teritoriale de partid examinează și aprobă listele de candidaţi în cadrul alegerilor locale;

i) coordonează politica de cadre a Partidului politic;

g) elaborează politica financiară a Partidului politic, efectuează evidența contabilă.

4.26. Preşedintele Partidului:

a) conduce activitatea Consiliului Republican și a Comitetului Executiv Politic;

b) exprimă poziția politică a Partidului, în baza deciziilor luate de organele colegiale ale Partidului;

c) asigură dialogul politic al Partidului cu alte partide şi formaţiuni social-politice din ţară şi de peste hotare;

d) reprezintă Partidul în relaţiile cu organele administrației publice centrale şi în structurile internaţionale;

e) desemnează mandatarul financiar al Partidului politic;

f) emite dispoziţii interne, în conformitate cu legislația în vigoare.

4.27. Secretarul executiv al Partidului politic:

a) coordonează activitatea organizațiilor teritoriale de partid;

b) asigură controlul executării deciziilor Consiliului Republican, Comitetului Executiv Politic, al instrucțiunilor și regulamentelor interne, a dispozițiilor Președintelui de Partid;

c) dirijează și asigură activitatea aparatului Partidului;

d) coordonînd cu Președintele Partidului politic, pregătește proiectele planurilor de activitate a Consiliului Republican, a Comitetului Executiv Politic, proiectele deciziilor organelor executive de partid și asigură desfășurarea ședințelor acestora;

e) reprezintă Partidul politic în relațiile cu organele administrației publice centrale și în structurile internaționale, în limitele competenței sale;

4.28. Comisia Republicană de Control:

a) efectuează controlul asupra îndeplinirii prevederilor Statutare şi de program de către organizaţiile şi membrii de partid,

b) examinează cererile de apel cu privire la activitatea de membru al Partidului politic şi cererile referitor la încălcările cerinţelor Statutare şi de program,

c) controlează respectarea disciplinei financiare şi folosirea mijloacelor tehnico-materiale prin desfăşurarea activităţilor de control al activităţii financiare şi gospodăreşti a organelor executive ale partidului, precum şi starea evidenţei contabile;

e) alege preşedintele şi vice-preşedintele Comisiei;

f) elaborează şi aprobă regulamentul activităţii sale.

4.29. Efectivul membrilor Comisiei Republicane de Control este ales de Congres pe o perioadă de patru ani. Comisia Republicană de Control se întruneşte anual sau la necesitate, la solicitarea Preşedintelui Partidului, a Consiliului Republican, a Preşedintelui Comisiei sau la solicitarea a cel puţin 1/3 din numărul total al membrilor săi.

5. PATRIMONIUL PARTIDULUI POLITIC ȘI SURSELE DE FINANȚARE

5.1. Partidul politic are dreptul să dispună, cu titlu de proprietate, de clădiri, utilaje, edituri, tipografii, mijloace de transport, precum şi de alte bunuri neinterzise prin lege. Bunurile Partidului politic nu pot fi utilizate în alte scopuri decît cele ce țin de realizarea sarcinilor Statutare.

5.2. Partidul politic este în drept să desfăşoare activitate editorială, activitate legată nemijlocit de administrarea proprietăţii sale, precum şi alte activităţi economice ce rezultă direct din scopul prevăzut în Statut.

5.3. Patrimoniul Partidului politic, inclusiv veniturile, nu poate fi distribuit între membrii acestuia.

5.4. Sursele de finanţare a Partidului politic sînt reprezentate prin:

a) cotizaţiile de membru de partid;

b) donaţiile, inclusiv cele colectate în cadrul manifestărilor de agrement, culturale, sportive sau altor manifestări de masă, organizate de partid;

c) subvenţiile de la bugetul de stat, potrivit reglementărilor legislației în vigoare;

d) alte venituri provenite din activităţi editoriale, activităţi legate de administrarea patrimoniului propriu, precum şi din alte activităţi economice, care decurg direct din obiectivele prevăzute de Statut și legislația în vigoare.

5.5. Cotizaţiile de membru de Partid:

a) Cotizaţiile membrilor de partid sunt stabilite în mărime minimă de 1 % din veniturile lunare (salariul, pensie, bursa, alte venituri), dar nu mai mult decît plafonul maxim stabilit de legislaţia în vigoare. Cotizaţiile se achită nu mai rar decât o dată pe an.

b) Modul de achitare a cotizaţiilor de membru, modalitatea de gestionare a patrimoniului şi a mijloacelor financiare, precum categoriile de persoane pentru care pot fi stabilite diferenţiat mărimea cotizaţiilor de membru sau pot fi scutite de la plata acestora, se stabilesc de regulamentele interne, aprobate de Consiliul Republican al Partidului politic.

c) Operațiunile de încasări ale mijloacelor bănești sub formă de cotizații de membru se
efectuează conform legislaţiei în vigoare.

5.6. Partidul politic va prezenta anual, pînă la 31 martie, rapoartele financiare către Curtea de Conturi, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova.

6. REORGANIZAREA ȘI ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII PARTIDULUI.

6.1. Organul competent să iniţieze, în caz de necesitate, procedura de reorganizare a Partidului, în conformitate cu legea, este Consiliul Republican. Hotărîrea definitivă cu privire la reorganizarea Partidului este aprobată la Congres.

6.2. Încetarea activităţii Partidului se efectuează conform hotărîrii Congresului sau în baza temeiurilor prevăzute de legislaţia în vigoare.

7. DISPOZIŢII FINALE ȘI TRANZITORII.

7.1. Prezentul Statut şi toate modificările lui ulterioare intră în vigoare din momentul înregistrării acestora la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova.

7.2. În cazul modificării Legii privind partidele politice, prezentul Statut poate fi completat.

 

PSRM

Adera la partid!

Semnalează o problemă